صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۶۵
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ (۰.۶۸) ۰.۴۱ (۹۱.۶۵) ۳۴۹.۶۵
۲ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۰.۰۲ (۰.۱۵) ۷.۰۲ (۴۱.۴۳)
۳ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (۰.۵۶) (۰.۹۲) (۸۷.۲۹) (۹۶.۶)
۴ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ (۰.۸۸) (۰.۴۷) (۹۶.۰۱) (۸۱.۸۲)
۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ (۰.۰۲) ۰ (۶.۴۶) ۰
۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۰.۴۲ ۰.۰۷ ۳۶۶.۵۷ ۲۹.۱۹
۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۰.۰۵ ۰.۰۴ ۱۸.۲۷ ۱۵.۶۶
۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ (۱.۱۴) (۰.۴۱) (۹۸.۴۶) (۷۷.۷۷)
۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۰.۰۱ ۰ ۳.۳۷ ۰
۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ (۰.۴۳) (۰.۳۵) (۷۹.۶) (۷۱.۸)
۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ (۰.۳۱) (۰.۱۹) (۶۷.۴۳) (۵۰.۵۶)
۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ (۰.۳۹) (۰.۲۳) (۷۵.۶۸) (۵۷.۰۱)
۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۰.۴۲ ۱.۷۲ ۳۶۹.۱۳ ۵۰,۲۵۹.۸۶
۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۴.۱۷ ۴.۲ ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱
۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۰.۰۱ ۰ ۳.۴۹ ۰