صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۶۵
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-ساعت ۱۲:۰۰ در خصوص تغییرات امیدنامه(تغییر هزینه ها) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۲۶
۲ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۲۳
۳ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳-ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲-ساعت ۱۳:۰۰ در خصوص تغییرات امیدنامه (اصلاح پارامترهای بازارگردانی) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۳۰
۵ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲-ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ساعت ۱۳:۰۰ در خصوص تغییرات امیدنامه (تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها) دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
۷ آگهی مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲-ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
۸ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲-ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
۹ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲-ساعت ۱۳:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
۱۰ اصلاحیه نامه‌ی صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵-ساعت ۱۲:۰۰ در خصوص تغییر رکن بازارگردان صندوق دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۲۶
۱۱ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵-ساعت ۱۲:۰۰ در خصوص تغییر رکن بازارگردان صندوق دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
۱۲ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳-ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۱۸
۱۳ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵-ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
۱۴ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵-ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۲۸
۱۵ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳-ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
۱۶ آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳-ساعت ۱۲:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۱۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹- ساعت ۱۴:۰۰ در خصوص تغییر مبلغ قرارداد حسابرسی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱. دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
۱۸ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳- ساعت ۱۴:۰۰ در خصوص تغییر نام صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
۱۹ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳-ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۲۰ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹-ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۲۱ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳-ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
۲۲ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹-ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
۲۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴- ساعت ۱۴:۰۰ در خصوص تغییر رکن حسابرس صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
۲۴ لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴-ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
۲۵ آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۴-ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
۲۶ صورتجلسه مجمع مؤسس مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱-ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۲۷ آگهی دعوت به مجمع مؤسس ۱۴۰۲/۰۴/۱۱-ساعت ۱۱:۰۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۷/۲۴