صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۶۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۱۲/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۲,۶۵۹,۲۷۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۷,۳۴۰,۷۲۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۸۱,۸۲۲,۲۴۸,۶۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۴۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۴۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۴۲۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ۱۵:۵۸:۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
نوع صندوق
قابل معامله بخشی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱۰,۵۱۹ ۱۰,۴۵۰ ۱۰,۴۵۰ ۰ ۰ ۱۴۰,۷۷۹,۱۸۵ ۴۲۰,۰۰۰ ۲۰,۱۱۹,۹۱۱ ۱۲۲,۶۵۹,۲۷۴ ۱,۲۸۱,۸۲۲,۲۴۸,۶۹۳
  ۲ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱۰,۴۹۵ ۱۰,۴۲۶ ۱۰,۴۲۶ ۰ ۰ ۱۴۰,۷۷۹,۱۸۵ ۰ ۱۹,۶۹۹,۹۱۱ ۱۲۳,۰۷۹,۲۷۴ ۱,۲۸۳,۲۱۴,۳۳۸,۵۱۸
  ۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱۰,۴۶۵ ۱۰,۳۹۶ ۱۰,۳۹۶ ۰ ۰ ۱۴۰,۷۷۹,۱۸۵ ۰ ۱۹,۶۹۹,۹۱۱ ۱۲۳,۰۷۹,۲۷۴ ۱,۲۷۹,۵۵۶,۵۳۱,۰۳۹
  ۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱۰,۳۵۶ ۱۰,۲۸۹ ۱۰,۲۸۹ ۰ ۱۷,۲۵۱,۰۰۰ ۱۴۰,۷۷۹,۱۸۵ ۰ ۱۹,۶۹۹,۹۱۱ ۱۲۳,۰۷۹,۲۷۴ ۱,۲۶۶,۳۲۸,۶۹۲,۳۱۱
  ۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۱۰,۵۰۴ ۱۰,۴۲۴ ۱۰,۴۲۴ ۰ ۰ ۱۲۳,۵۲۸,۱۸۵ ۰ ۱۹,۶۹۹,۹۱۱ ۱۰۵,۸۲۸,۲۷۴ ۱,۱۰۳,۱۴۰,۳۱۲,۵۶۹
  ۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۱۰,۵۰۴ ۱۰,۴۲۴ ۱۰,۴۲۴ ۰ ۰ ۱۲۳,۵۲۸,۱۸۵ ۰ ۱۹,۶۹۹,۹۱۱ ۱۰۵,۸۲۸,۲۷۴ ۱,۱۰۳,۱۶۹,۹۷۸,۴۷۵
  ۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۱۰,۵۰۰ ۱۰,۴۲۱ ۱۰,۴۲۱ ۰ ۱۹۹,۱۵۴ ۱۲۳,۵۲۸,۱۸۵ ۰ ۱۹,۶۹۹,۹۱۱ ۱۰۵,۸۲۸,۲۷۴ ۱,۱۰۲,۷۹۸,۲۸۳,۱۹۴
  ۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۱۰,۵۷۰ ۱۰,۵۰۷ ۱۰,۵۰۷ ۰ ۰ ۱۲۳,۳۲۹,۰۳۱ ۰ ۱۹,۶۹۹,۹۱۱ ۱۰۵,۶۲۹,۱۲۰ ۱,۱۰۹,۸۶۰,۲۵۵,۶۸۶
  ۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۱۰,۵۷۱ ۱۰,۵۰۸ ۱۰,۵۰۸ ۰ ۰ ۱۲۳,۳۲۹,۰۳۱ ۰ ۱۹,۶۹۹,۹۱۱ ۱۰۵,۶۲۹,۱۲۰ ۱,۱۰۹,۹۴۸,۱۹۳,۷۰۹
  ۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۱۰,۶۲۱ ۱۰,۵۵۷ ۱۰,۵۵۷ ۰ ۰ ۱۲۳,۳۲۹,۰۳۱ ۰ ۱۹,۶۹۹,۹۱۱ ۱۰۵,۶۲۹,۱۲۰ ۱,۱۱۵,۱۳۷,۸۹۶,۵۰۳
  ۱۱ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ ۱۰,۶۱۴ ۱۰,۵۵۰ ۱۰,۵۵۰ ۰ ۰ ۱۲۳,۳۲۹,۰۳۱ ۰ ۱۹,۶۹۹,۹۱۱ ۱۰۵,۶۲۹,۱۲۰ ۱,۱۱۴,۴۲۱,۹۲۲,۱۴۳
  ۱۲ ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ ۱۰,۶۶۵ ۱۰,۶۰۱ ۱۰,۶۰۱ ۰ ۰ ۱۲۳,۳۲۹,۰۳۱ ۰ ۱۹,۶۹۹,۹۱۱ ۱۰۵,۶۲۹,۱۲۰ ۱,۱۱۹,۷۷۹,۷۱۳,۹۶۵
  ۱۳ ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ ۱۰,۶۶۴ ۱۰,۶۰۰ ۱۰,۶۰۰ ۰ ۰ ۱۲۳,۳۲۹,۰۳۱ ۰ ۱۹,۶۹۹,۹۱۱ ۱۰۵,۶۲۹,۱۲۰ ۱,۱۱۹,۷۱۵,۱۰۶,۴۹۲
  ۱۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ ۱۰,۶۶۸ ۱۰,۶۰۴ ۱۰,۶۰۴ ۰ ۰ ۱۲۳,۳۲۹,۰۳۱ ۹۰۰,۰۰۰ ۱۹,۶۹۹,۹۱۱ ۱۰۵,۶۲۹,۱۲۰ ۱,۱۲۰,۰۴۹,۷۸۱,۱۵۱
  ۱۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ۱۰,۶۳۱ ۱۰,۵۶۹ ۱۰,۵۶۹ ۰ ۰ ۱۲۳,۳۲۹,۰۳۱ ۰ ۱۸,۷۹۹,۹۱۱ ۱۰۶,۵۲۹,۱۲۰ ۱,۱۲۵,۸۸۹,۲۵۲,۳۷۷
  ۱۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ ۱۰,۶۸۵ ۱۰,۶۲۲ ۱۰,۶۲۲ ۰ ۰ ۱۲۳,۳۲۹,۰۳۱ ۰ ۱۸,۷۹۹,۹۱۱ ۱۰۶,۵۲۹,۱۲۰ ۱,۱۳۱,۶۰۱,۴۵۴,۶۶۶
  ۱۷ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۱۰,۶۸۹ ۱۰,۶۲۷ ۱۰,۶۲۷ ۰ ۰ ۱۲۳,۳۲۹,۰۳۱ ۴۵۲,۰۰۰ ۱۸,۷۹۹,۹۱۱ ۱۰۶,۵۲۹,۱۲۰ ۱,۱۳۲,۰۳۷,۲۹۵,۸۰۱
  ۱۸ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۱۰,۷۶۶ ۱۰,۷۰۳ ۱۰,۷۰۳ ۰ ۸۴۰,۰۰۰ ۱۲۳,۳۲۹,۰۳۱ ۰ ۱۸,۳۴۷,۹۱۱ ۱۰۶,۹۸۱,۱۲۰ ۱,۱۴۴,۹۷۹,۶۶۶,۳۷۷
  ۱۹ ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ۱۰,۷۲۶ ۱۰,۶۶۴ ۱۰,۶۶۴ ۰ ۰ ۱۲۲,۴۸۹,۰۳۱ ۰ ۱۸,۳۴۷,۹۱۱ ۱۰۶,۱۴۱,۱۲۰ ۱,۱۳۱,۹۳۱,۸۶۲,۰۲۸
  ۲۰ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ ۱۰,۷۲۵ ۱۰,۶۶۳ ۱۰,۶۶۳ ۰ ۰ ۱۲۲,۴۸۹,۰۳۱ ۰ ۱۸,۳۴۷,۹۱۱ ۱۰۶,۱۴۱,۱۲۰ ۱,۱۳۱,۷۶۳,۱۷۲,۵۵۴
  مشاهده همه