صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۶۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹,۵۳۸,۶۸۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۳۰,۵۴۶,۳۷۵,۴۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۵۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ۱۵:۵۸:۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
نوع صندوق
قابل معامله بخشی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۱۰,۲۷۴ ۱۰,۲۱۵ ۱۰,۲۱۵ ۰ ۰ ۱۵۹,۰۶۸,۱۸۸ ۰ ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ ۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹ ۱,۲۳۰,۵۴۶,۳۷۵,۴۸۶
  ۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۱۰,۴۳۲ ۱۰,۳۷۲ ۱۰,۳۷۲ ۰ ۰ ۱۵۹,۰۶۸,۱۸۸ ۰ ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ ۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹ ۱,۲۴۹,۴۳۷,۹۰۹,۴۰۷
  ۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۱۰,۴۳۲ ۱۰,۳۷۲ ۱۰,۳۷۲ ۰ ۰ ۱۵۹,۰۶۸,۱۸۸ ۰ ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ ۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹ ۱,۲۴۹,۴۲۴,۱۸۸,۲۱۰
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۱۰,۴۳۲ ۱۰,۳۷۲ ۱۰,۳۷۲ ۰ ۰ ۱۵۹,۰۶۸,۱۸۸ ۰ ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ ۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹ ۱,۲۴۹,۴۱۳,۹۴۸,۵۹۸
  ۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۱۰,۴۶۱ ۱۰,۴۰۱ ۱۰,۴۰۱ ۰ ۰ ۱۵۹,۰۶۸,۱۸۸ ۰ ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ ۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹ ۱,۲۵۲,۸۹۲,۵۲۰,۷۷۲
  ۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۱۰,۴۶۲ ۱۰,۴۰۱ ۱۰,۴۰۱ ۰ ۴۳۰,۰۰۰ ۱۵۹,۰۶۸,۱۸۸ ۰ ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ ۱۲۰,۴۶۱,۳۱۹ ۱,۲۵۲,۹۱۸,۰۳۸,۷۸۱
  ۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۱۰,۴۱۶ ۱۰,۳۵۷ ۱۰,۳۵۷ ۰ ۰ ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ ۰ ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ ۱۲۰,۰۳۱,۳۱۹ ۱,۲۴۳,۱۶۰,۳۲۷,۶۲۰
  ۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۱۰,۳۴۴ ۱۰,۲۸۶ ۱۰,۲۸۶ ۰ ۰ ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ ۰ ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ ۱۲۰,۰۳۱,۳۱۹ ۱,۲۳۴,۶۴۷,۵۵۶,۳۴۲
  ۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۱۰,۴۵۷ ۱۰,۳۹۸ ۱۰,۳۹۸ ۰ ۰ ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ ۰ ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ ۱۲۰,۰۳۱,۳۱۹ ۱,۲۴۸,۱۲۶,۴۳۷,۶۱۶
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۱۰,۴۵۸ ۱۰,۳۹۹ ۱۰,۳۹۹ ۰ ۰ ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ ۰ ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ ۱۲۰,۰۳۱,۳۱۹ ۱,۲۴۸,۱۹۷,۶۳۵,۳۷۴
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۱۰,۴۵۰ ۱۰,۳۹۱ ۱۰,۳۹۱ ۰ ۰ ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ ۰ ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ ۱۲۰,۰۳۱,۳۱۹ ۱,۲۴۷,۲۷۰,۹۸۶,۲۸۱
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۱۰,۵۶۲ ۱۰,۵۰۱ ۱۰,۵۰۱ ۰ ۰ ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ ۰ ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ ۱۲۰,۰۳۱,۳۱۹ ۱,۲۶۰,۵۰۵,۸۲۴,۱۹۷
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۱۰,۵۶۱ ۱۰,۵۰۱ ۱۰,۵۰۱ ۰ ۰ ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ ۰ ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ ۱۲۰,۰۳۱,۳۱۹ ۱,۲۶۰,۴۵۶,۳۵۱,۰۸۴
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ۱۰,۵۶۵ ۱۰,۵۰۴ ۱۰,۵۰۴ ۰ ۰ ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ ۰ ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ ۱۲۰,۰۳۱,۳۱۹ ۱,۲۶۰,۸۶۷,۴۶۱,۱۹۵
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۱۰,۵۵۴ ۱۰,۴۹۴ ۱۰,۴۹۴ ۰ ۰ ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ ۰ ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ ۱۲۰,۰۳۱,۳۱۹ ۱,۲۵۹,۶۱۲,۶۳۵,۴۱۸
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۱۰,۵۲۲ ۱۰,۴۶۲ ۱۰,۴۶۲ ۰ ۰ ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ ۰ ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ ۱۲۰,۰۳۱,۳۱۹ ۱,۲۵۵,۷۰۹,۱۵۶,۷۴۶
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۱۰,۵۲۱ ۱۰,۴۶۱ ۱۰,۴۶۱ ۰ ۰ ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ ۰ ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ ۱۲۰,۰۳۱,۳۱۹ ۱,۲۵۵,۶۵۲,۰۲۲,۰۵۳
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۱۰,۵۲۵ ۱۰,۴۶۵ ۱۰,۴۶۵ ۰ ۰ ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ ۰ ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ ۱۲۰,۰۳۱,۳۱۹ ۱,۲۵۶,۱۰۰,۴۰۴,۶۸۷
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۱۰,۴۱۱ ۱۰,۳۵۲ ۱۰,۳۵۲ ۰ ۰ ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ ۰ ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ ۱۲۰,۰۳۱,۳۱۹ ۱,۲۴۲,۶۰۷,۷۳۰,۳۲۰
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ۱۰,۳۲۸ ۱۰,۲۷۰ ۱۰,۲۷۰ ۰ ۰ ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ ۰ ۴۰,۶۰۶,۸۶۹ ۱۲۰,۰۳۱,۳۱۹ ۱,۲۳۲,۷۶۵,۶۷۵,۹۲۴
  مشاهده همه